فیزیوتراپی پوکی استخوان

فیزیوتراپی پوکی استخوان

در پوکی استخوان، بازسازی استخوان تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی، خارجب و سن قرار دارد. پوکی استخوان زمانی ایجاد می شود که بین فرآیند تشکیل استخوان جدید و جذب استخوان قدیمی تعادل وجود نداشته باشد.