تجهیزات پزشکی و توانبخشی

انواع تجهیزات پزشکی

انواع تجهیزات پزشکی نقش بسیار مهمی در انجام خدمات درمانی دارند. و بازه ی گسترده ای از دستگاه های کوچک و خانگی مانند فشارسنج ها تا دستگاه های پیچیده و تخصصی مانند MRI را شامل می شوند.