تجهیزات پزشکی و توانبخشی

چرا طراحی تجهیزات پزشکی حیاتی است؟

محصولات و تجهیزات پزشکی و توانبخشی تاثیر بسزایی در زندگی انسان دارد و از لحاظ میزان آسیب پذیری که انسان در دوره درمان دارد همواره قابلیت توسعه امکانات پزشکی وجود دارد.