تجهیزات توانبخشی و پزشکی

آشنايي با اصول و تجهيزات توانبخشی

توانبخشی عبارت است از مجموعه‌اي از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشكی، آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی كه براي بازتواني فرد معلول و ارتقای سطح كارايي او در بالاترين حد ممكن به منظور دستيابي به يك زندگي مستقل در جامعه عرضه مي شود.