اوتیسم

برای اولین بار خدمات اوتیسم بیمه شد

مدیرعامل انجمن خیریه اوتیسم ایران: با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران یک بسته خدماتی برای انواع خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی تعیین کرده ایم که از این پس تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

توانبخشی اوتیسم

خدمات توانبخشی اختلال اوتیسم بیمه شد

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه، پوشش دهی خدمات توانبخشی ویژه طیف اختلال اوتیسم توسط سازمان بیمه سلامت ایران طبق پروتکل استاندارد مطروحه مصوب و خدمات توانبخشی اختلال طیف اوتیسم تحت پوشش بیمه قرار گرفت.