اصلاح راه رفتن

چگونه راه رفتن قیچی وار را در بیماران فلج مغزی اصلاح کنیم ؟

راه رفتن قیچی وار در بیماران فلج مغزی دقیقاً چیست؟فلج مغزی شایع ترین ناتوانی حرکتی در کودکان است و می تواند منجر به الگوهای حرکتی غیرطبیعی مختلفی از جمله راه رفتن قیچی وار گردد.راه رفتن قیچی وار چیست؟راه رفتن قیچی وار یک الگوی حرکتی غیر عادی است که م ...