تردمیل آبی یا شنا

آبدرمانی و هیدروتراپی با استفاده از تردمیل آبی/تردمیل در آب یا شنا؟

شنا به اندازه قدم زدن در آب در داخل تردمیل آبی یا تردمیل در آب مفید نیست. اگرچه هر دو فعالیت در آب محسوب می شوند، اما در مورد اینکه کدام برای چه بیماری مفید است و باید برای چه بیماری کدام را انتحاب کنیم اهمیت زیادی دارد.

تجهیزات پزشکی و تجهیزات توانبخشی

تجهیزات پزشکی و تجهیزات توانبخشی

تجهیزات پزشکی وسیله ای است که برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. تجهیزات پزشکی با کمک به ارائه دهندگان خدمات درمانی در تشخیص و درمان بیماران و کمک به بیماران برای غلبه بر بیماری و بهبود کیفیت زندگی به بیماران کمک می کند.