مرکز بهزیستی

نظارت و بازدید آنلاین از مراکز بهزیستی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص بازدید آنلاین از مراکز بهزیستی گفت:

در شش ماهه اول سال ۹۹ از ۴۱۳۹ بازدید آنلاین، ارزیابی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر کاظم نظم ده، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور درمورد بازرسی و ارزیابی مراکز سازمان بهزیستی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت:

طراحی و اجرای بازدیدهای آنلاین بر اساس شیوع ویروس کرونا از مراکز، پیرو مصوبه شورای بهزیستی کشور مبنی بر تعیین مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد به عنوان رئیس اجرای پروتکل‌های سازمان با هدف نظارت مؤثر و اقدامات پیشگیرانه، سنجش و ارزیابی به موقع اجرای پروتکل‌ها و دستور المعمل های بهداشتی جهت حفظ سلامت گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور در تاریخ ۱۸/‏۰۱/‏۹۹‬ شروع شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی افزود:

کارگروه ستادی سازمان متشکل از مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد به عنوان رئیس کارگروه و معاون دفتر به عنوان دبیر و مرکز فناوری اطلاعات به عنوان اعضای ستاد جهت اقدامات در خصوص تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی شروع به کار نمودند.

وی اظهار کرد: کارگروه بازرسی و ارزیابی اجرای پروتکل‌ها مصوباتی را به شکل کشوری تا تاریخ ۲۴/‏۰۱/‏۹۹‬ انجام دادند که این مصوبات عبارت است از تشکیل کارگروه بازرسی و ارزیابی استانی، تبیین جایگاه کارگروه و هدف از تشکیل آن برای استان‌ها، تهیه فرم خود ارزیابی برای مراکز اقامتی در راستای اجرای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها، امتیازدهی هر یک از شاخص‌های ارزیابی، تهیه شیوه نامه بهداشتی و تخصصی تکمیلی خود ارزیابی، تهیه شیوه نامه بازرسی و نظارت مراکز اقامتی، تشکیل ویدئو کنفرانس برای آموزش اجرای برنامه‌های بازرسی و ارزیابی استانی، طراحی روش‌های بازدید غیرحضوری به صورت بازدید آنلاین و بررسی فیلم‌های ارسالی، بررسی روش‌های بازدید میدانی از مراکز دارای مشکل جهت رفع موانع با رعایت کلیه موارد ایمنی و بهداشتی، پیگیری راه اندازی سامانه بازرسی و ارزیابی از مراکز اقامتی توسط دفتر فناوری اطلاعات، تشکیل چک لیست‌ها از طریق سامانه خود ارزیابی از جمله مصوباتی است که تا تاریخ ذکر شده توسط این کارگروه انجام شده است.


نظم ده با اشاره به اینکه بازدیدهای انجام شده سه فاز را در بر گرفته عنوان کرد:

بازدیدهایی که انجام شد دارای سه فاز بود که فاز اول بازدید آنلاین، فاز دوم بررسی فیلم‌های دوربین‌های مراکز و فاز سوم بازدید میدانی در صورت نیاز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ همانطور که گفتم بحث بازدیدهای آنلاین در جهت کاهش ترددها به منظور اجرای بازرسی از مراکز از تاریخ ۲۱/‏۰۱/‏۹۹‬ با هماهنگی مسئولان فنی مراکز انجام شد که ضمن حضور در مراکز پاسخگوی کارشناسان شهرستانی، استانی و کشوری بودند.


وی بیان کرد:

بازدیدهای آنلاین توسط کارشناسان شهرستانی، ستادی، استانی انجام می‌شد و به این شکل بود که به نوعی بازدیدها مورد بازبینی قرار می‌گرفت و بازدیدهایی که به شکل خودارزیابی انجام شده بود توسط کارشناسان ستادی و بازدید این کارشناسان توسط کارشناسان استانی و در آخر هم توسط کارشناسان ستاد بهزیستی مورد راستی آزمایی قرار می‌گرفت
تعداد بازدیدها بسته به شرایط مرکز بود و در بعضی موارد نیاز به تکرار بود، یکی دیگر از کارهایی که انجام شد بحث بررسی فیلم‌های دوربین‌های مراکز بود؛ برای مثال فیلم زمان صرف نهار سالمندان را مورد بازبینی قرار می‌دادند تا از رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اطمینان حاصل کنند یا فیلم طبخ غذا در آشپزخانه‌ها بررسی می‌شد.


مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی تصریح کرد:

علاوه بر بازدیدهای آنلاین و خودارزیابی‌ها در مواقعی هم ناچار به بازدید میدانی بودیم در بحث بازدیدهای آنلاین آنچه که مهم بود این بود که کارشناسان شهرستانی باید ۱۰۰ درصد مراکز خود را بازدید داشته باشند و حداقل باید ۳۰ درصد از کارشناسان ستادی و استانی پس از آنها مورد بازرسی قرار می‌دادند و ۱۰ درصد این بازدیدها را کارشناسان ستادی به شکل بازدید آنلاین مورد راستی آزمایی قرار می‌دادند ساعت بازدیدها هم از ۸ صبح تا ۸ شب انجام می‌شد بدون برنامه ریزی و هماهنگی انجام می‌شد.


وی عنوان کرد:

گزارشی که کارشناسان ما در نیمه اول سال ۹۹ ارائه دادند این بود که بیش از ۴۱۹۳ بازدید به شکل آنلاین خود ارزیابی و بازدید شهرستانی و استانی انجام شده است که این تعداد در شش ماه در مقایسه با بازدیدهایی که در سال‌های گذشته به شکل حضوری و میدانی انجام می‌دادیم قابل مقایسه نیست، در خودارزیابی ها ۱۳۳۹ مورد به طور کلی انجام شد که سهم استان ۲۰۵۶ مرکز و کشور ۱۹۸ مرکز را به شکل تصادفی از میان این مراکز مورد بازدید آنلاین قرار دادند، ۱۸۱۹ مرکز به صورت مشترک هم خودارزیابی و هم بازدید آنلاین شده‌اند، ۸۴ مرکز هم به صورت مشترک خودارزیابی شده و هم بازدید توسط کارشناسان شهرستانی استانی و کشوری انجام شده است، ۱۰۸ مرکز هم به صورت مشترک بازدید آنلاین داشته و هم بازدید توسط شهرستان و استان و کشور صورت گرفته است، ۴۴ درصد مراکز مربوط به توانبخشی، ۳۵ درصد مربوط به پیشگیری و ۲۱ درصد مرکز مورد بازدید انجام شده‌اند در حوزه اجتماعی بوده‌اند.


نظم ده گفت: در بین مراکزی که وضعیت آنها ارسال شده است وضعیت براساس فرم‌های ارزیابی به این شکل بوده است که ۹۶ درصد مراکز در وضعیت خوب سه درصد در وضعیت متوسط و یک درصد در وضعیت بد که بیشتر بازدیدهای راستی آزمایی و میدانی ما از مراکز متوسط و ضعیف انجام شده است.


نظم ده تاکید کرد: در بین مراکز با فعالیت توانبخشی ۹۸ درصد مراکز وضعیت خوب داشتند ۰۸/‏۱ مراکز وضعیت متوسط و ۲/‏۰‬ درصد در وضعیت بد بوده‌اند در بین مراکز حوزه اجتماعی نیز ۹۶ درصد در وضعیت خوب ۱/۳ درصد در وضعیت متوسط و ۹ درصد در وضعیت ضعیف بودند در بین مراکز حوزه پیشگیری ۹۳ درصد در وضعیت خوب ۵/۵ درصد در وضعیت متوسط و ۵/۱ درصد در وضعیت بد بودند.

مدیر کل دفتر مدیریت بهزیستی کشور در آخر تاکید کرد:

بین مراکزی که به صورت مشترک خودارزیابی و نظارت آنلاین شده‌اند ۱/‏۹۸ درصد خودارزیابی ها و ۵/‏۹۵ درصد از بازدیدهای آنلاین در وضعیت خوب بودند؛ ۸۶ درصد نظارت آنلاین کشوری و ۹۷ درصد بازدیدهای آنلاین استانی در وضعیت خوب بودند، ‬ ۱۱ درصد بازدیدهای آنلاین کشوری و ۲ درصد بازدیدهای استانی در وضعیت متوسط و ۳ درصد بازدیدهای کشوری و ۱ درصد بازدیدهای استانی در وضعیت ضعیف بودند؛ در بین استان‌ها بیشترین اطلاعات ارسال شده به ترتیب از استان تهران با ۷۵/‏۱۸ درصد استان گیلان با ۲/‏۹‬ درصد و کرمان با ۹/‏۸ درصد گزارش شده‌اند در بین مراکزی که وضعیت آنها خیلی خوب ارزیابی شد ۰۶/‏۴۳ درصد مربوط به استان تهران ۳/‏۱۸ درصد مربوط گیلان و ۵۹/‏۱۷ درصد مربوط به خراسان رضوی بود در بین مراکزی که وضعیت ارزیابی متوسط داشتند ۳۵ درصد تهران، ۷/‏۱۴‬ درصد گلستان، ۹/‏۰ درصد گیلان بود در بین مراکز وضعیت ضعیف نیز ۵/‏۵۲‬ درصد هرمزگان، ۳۵ درصد چهارمحال و بختیاری و ۲۵ درصد آذربایجان غربی به خود اختصاص داده بودند.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.