دستگاه آیزوکینتیک Power Rehab

قادر به انجام انواع تستها و تمرینات در حالات مختلف حرکتی از جمله پسیو،ایزومتریک،ایزوکینتیک و ایزوتونیک.

اطلاعات بیشتر از محصول